ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

Проект BG 05M20P001- 3.018-001 „Подкрепа  за приобщаващо  образование“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПЛЕВЕН

 

Проект BG 05M20P001- 3.018-001 „Подкрепа  за приобщаващо  образование“

 

 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   Реализира се през учебните години 2021- 2022, 2022- 2023 и 2023- 2024. В него се включват 2 ресурсни учители, 1 психолог, 1 логопед, 6 учители (3 учители от начален етап и 3 учители от прогимназиален етап на образование), 27 ученици (20 със СОП и 7 с изявени дарби) и 8 родители.

Ръководители: Нина Кутиева, Виолина Кралева, Ренета Хинтоларска, Веселина Лазарова, Янита Гаврилова, Деница Личева, Пенка Йосифова, Янка Христова, Йорданка Йотова, Драгомир Райчев

Информация за проекта: https://priobshtavane.mon.bg/

 

Областна конференция "Вълшебният свят на децата и учениците" - презентация

 

 

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди