ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

Правилници, планове и програми

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

План за обща и допълнителна подкрепа

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Училищна програма за прилагане институционалните политики за подкрепа на гражданското, екологичното и интеркултурното образование

Училищна програма по НП "Без свободен час" /начален етап/

Училищна програма по НП "Без свободен час" /прогимнзиален етап/

Тематичен план за работата на педагогическия съвет

План за противодействието на насилието и тормоза

План за работа на училищен съвет на училищно самоуправление

План за безопасност на движението

План за квалификация на педагогическите специалисти

План за методическо обединение на начлните учители

План за методическо обединение на учители прогимназиален етап

План за профеионално ориентиране

План-програма за художественотворческа и възпитателна дейност

Спортен календар

Етичен кодекс на училищната общност

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди