•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ІІ СРОК

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ІІ СРОК

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 1. - 4. КЛАС (ОСНОВНА СГРАДА)

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 1. - 4. КЛАС (ВТОРА БАЗА)

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 5. - 7. КЛАС

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП - ОСНОВНА СГРАДА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП - ВТОРА БАЗА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА  

 

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В "ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

ПРАВИЛНИК ДА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Новини

 

 

Социални мрежи